AVALUAR PER APRENDRE

 • Imprimeix

La necessitat de plantejar l'avaluació de les competències bàsiques ens dóna l'oportunitat de revisar i replantejar aspectes clau de la nostra tasca educativa.  Us convidem a reflexionar-hi i a assajar noves formes d'avaluació.

 

quina avaluació proposem?

Des d'El Teler de Música us hem proposat una manera de treballar des de l'aula de música, i ara també us volem proposar una manera d'avaluar, basada en els següents principis que es desprenen de les aportacions de la Neus Sanmartí:

 1. L'avaluació ha de ser gratificant:  ha de servir per aprendre i ha d'ajudar prendre consciència de les pròpies limitacions i necessitats per poder continuar avançant.
 2. L'alumne ha de ser el protagonista de l'avaluació: ha de fer seu el procés d'aprenentatge, prendre'n consciència i intervenir-hi amb autonomia.
 3. L'avaluació ha de tenir una doble dimensió: reguladora (orientada a identificar i superar les dificultats en el procés d'aprenentatge) i formadora (ha de permetre a l'aprenent a prendre decisions per avançar en el seu procés d'aprenentatge).

 

 

QUÈ SIGNIFICA avaluar per aprendre

La finalitat de l'avaluació no hauria de ser en cap cas sancionar el coneixements adquirits, sinó que hem de contemplar-la com una part del mateix procés educatiu. L'Avaluació per Aprendre (AxA) és un tipus d'avaluació formadora, que es focalitza en la distància entre el punt de partida de l'aprenent i el punt d'arribada destijat. Es basa en la idea que, per tal que els aprenentatges siguin més efectius, els aprenents han de:

 • Entendre clarament allò que s'espera que aprenguin.
 • Rebre un feedback en relació amb la qualitat esperada del seu treball i com millorar-lo.
 • Involucrar-se en les tasques escolars; prendre decisions dels passos a seguir, ser conscients del seus errors i saber autoregular-se.

Existeixen diverses dinàmiques i instruments per assolir aquests objectius:

 • Compartir objectius: s'han de formular uns objectius explícits, que cal compartir amb els nens i nenes per orientar-los en relació a la finalitat de la tasca.
 • Autoavaluació i coavaluació: l'avaluacio no és només feina del docent; és fonamental que els nens i nenes puguin participar activament en el procés d'avaluació i fer-se així conscients dels aprenentatges, les dificutlats i els errors.
 • Rúbriques d'avaluació: les rúbriques són matrius que expliciten els criteris de realització d'una activitat o competència i els criteris de resultats corresponents a diferents nivells d'assoliment, concretats en indicadors relacionats específicament amb la tasca d'avaluació. Els nivells d'assoliment poden associar-se (o no) amb les notes tradicionals. Les rúbriques d'avaluació són clarament compatibles amb l'autoavaluació i la coavaluació. 
 • Altres eines per a aquest tipus d'avaluació són les carpetes d'aprenentatge (on es recullen les diverses activitats fetes al llarg d'un tema), bases d'orientació (anomenades també "guies de navegació" o "cartes d'estudi"), diari de l'aula / diari de l'alumne (per afavorir l'avaluació-regulació).

Podeu trobar més informació sobre aquest tipus d'avaluació als següents enllaços